Witaj w świecie Doodle !

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „doodlepals.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Konkurs”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego pod nazwą „doodlepals.pl” organizowanym za pośrednictwem platformy społecznościowej Instagram oraz Facebook (dalej jako „Serwis”), sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, czas trwania Konkursu, zasady przyznania nagrody, zasady ogłoszenia wyników Konkursu, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem (dalej jako „Regulamin”).

3. Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Regulaminu, niezależnie od formy i miejsca publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyłącznie wiążący jest Regulamin.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie, jak również w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5. Organizatorem Konkursu jest

DOODLEPALS.PL prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą CONSENSUS RAFAŁ RAFAŁOWICZ pod adresem UL. WIDOK 13, 62-069 DĄBRÓWKA NIP: 7671442906 REGON:301705064, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą @doodlepals_officialoraz profil na platformie Facebook pod nazwą Doodle Pal (dalej jako „Organizator”).

6. Organizator składa przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej określone w niniejszym Regulaminie.

7.Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na platformie Instagram oraz Facebook.

7. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia i kończy się w dniu 03.09.2021 r. o godzinie23:59:59. Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu polskiego.

8. Celem konkursu jest popularyzacja spędzania wolnego czasu z psem.

9. Konkurs jest organizowany w dziedzinie/ tematyce zwierząt domowych.

II. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związany.

2. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zwolnienie Serwisu - Facebook oaz Instagram - z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursowe

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może brać wyłącznie osoba fizyczna, która:

a) zapoznała się z Regulaminem;

b) ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce

zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

c) posiada aktywne publiczne konto w Serwisie;

d) posiada aktywny adres poczty elektronicznej;

e) wykona Zadanie Konkursowe

f) zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności

(dalej jako „Uczestnik”).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące zOrganizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu.

5. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.

IV. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na ____________________________ („Zgłoszenie Konkursowe”).

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez_______________.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:

a) być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub pornograficznych, treści propagujących nienawiść lub dyskryminację, w tym w szczególności na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;c) nie może ośmieszać Organizatora, d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowych, praw do wizerunku lub praw dóbr osób trzecich,e) zaś Uczestnik musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania konkursowego,f) nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.

V. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu

1. W Serwisie zostanie zamieszczony zostanie post, w którym dostępne będą informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach oraz nagrodach w Konkursie.

2. Organizator czuwa nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Konkursem, dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz do samodzielnego wyłonienia Laureata Nagrody.

3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobowąKomisję (dalej jako „Komisja Konkursowa”), do których zadań należeć będzie:

a) czuwanie nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu,

b) podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem,

c) oceny Zgłoszeń konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym

d) wyłonienie Laureata/ów Konkursu,

e) Podejmowanych innych działań związanych z Konkursem.

4. Decyzje Organizatora są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

5. Po upływie terminu do nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych, Organizator dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych i spośród nich wybierze 1 (jedno) najlepiej wykonane pod kątem Zgłoszenie Konkursowe.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 04.09.2021 r. do godz. 23.00 w Serwisie poprzez relację insta stories .

7. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej – wiadomością w serwisie.

VI. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest ___Zestaw smczy + obroza paracord __________.

Nagrodami w Konkursie są:

za zajęcie I miejsca: ___Obroza i smycz ___paracord___________

2. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie lub inną nagrodę rzeczową.

3. Organizator zgodnie z ustawą o PIT jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.

4. Organizator dopełni obowiązku przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklaracji (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania nagród.

Albo (zamiast punktów 3-5)

Organizator na podstawie art. 21 ust. 68 ustawy o PIT jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia do właściwego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród.

Organizator na podstawie art. 21 ust. 68a ustawy o PIT jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia do właściwego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureata (-ów) za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od dnia ogłoszenia Laureata informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, PESEL oraz adresu korespondencyjnego.

5. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez Fundatora Nagrody na adres do korespondencji wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Laureata.

6. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) jest Organizator.

2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

VIII. Licencja

1. Przyrzekający zastrzega sobie, z chwilą wydania Nagrody, prawo do nabycia niewyłącznej licencji do każdego nagrodzonego Zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a każdy nagrodzony Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w ustępie 3 poniżej:

2. Organizator oraz każdy Laureat Konkursu podpiszą odpowiednią umowę licencyjną na warunkach określonych w punkcie VIII Regulaminu („Licencja”).

3. Z chwilą wydania Nagrody, każdy Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a i b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych, w tym także poprzez Internet i płatne stront internetowe, za Nagrodę wygraną w Konkursie określoną w pkt VI podpunkt 1 niniejszego Regulaminu.

4. Dla uniknięcia wątpliwości, Nagroda w niniejszym Konkursie stanowi jedyne wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do przedmiotowej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ___kontakt@doodlepals.pl_________ w terminie nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis, powód i uzasadnienie reklamacji.3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej __www.doodlepals.pl_____________________ .2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.3. Organizator zastrzega sobie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawo do Nagrody już nabytej przez Laureata.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „____Pocztówka z wakacji_________”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) informuję o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Consensus Rafał Rafałowicz, prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą Consensus Rafał Rafałowicz z siedzibą w 62-069 Dąbrówka przy ulWidok 13, wpisana/y do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 767 144 29 06, REGON: 301705064. (dalej zwanym: Administratorem).

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować́ się̨ pod numerem telefonu: 505438486, za pośrednictwem poczty elektronicznej e - mail: kotakt@doodlepals.pl lub na piśmie na adres siedziby Administratora. Dodatkowe informacje można uzyskać́ pod adresem strony internetowej www.doodlepals.pl

II. Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail kontakt@doodlepals.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą̨ przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w następujących celach:

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do każdego Laureata w celu opublikowania wyników Konkursu;

2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, w tym prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych, prowadzenia pozostałej dokumentacji rachunkowo – księgowej;

3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a w przypadku Laureata dodatkowo w celu powiadomienia o wygranej, odprowadzenia należnego podatku dochodowego oraz wydania Nagrody.

4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej związaną z prowadzoną przez Administratora działalnością.

III. Odbiorcy danych1. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) Organom państwowym – w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.b) Podmiotom wspierającym działalność gospodarczą Administratora, w szczególności:• podmiot zapewniający obsługę księgowo-podatkową: ___DoodlePals___________________________________• podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na platformie Instagram, oraz na Platformie Facebook: Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland• podmiot zapewniający obsługę systemu do wysyłki poczty elektronicznej: ____________DoodlePals ____________

Innym podmiotom, w tym upoważnionym pracownikom, pod warunkiem, że będzie to niezbędne do realizacji umowy lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

IV. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane/ nie będą przetwarzane poza obszarem EOG. 3. Administrator informuje, iż przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne
i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:a) Współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

b) Stosowanie standardowych klauzul umownych (tzw. Standard Contractual Clauses) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.4. Administrator może korzystać́ ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów marketingowych oraz dostosowania oferty do potrzeb klienta.

5. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

6. Administrator danych nie może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych
w drodze umowy zawartej na piśmie.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a następnie do zakończenia procedur reklamacyjnych, w przypadku:

a) Laureatów - przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej, nie dłużej jednak niż przez okres 5 (pięciu) lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs;

b) pozostałych Uczestników przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zakończenia rozstrzygnięcia w Konkursie.

W przypadku, gdyby Pani/Pana dane osobowe miały być wykorzystane w innym celu niż ten, w którym zostały przekazane lub zebrane, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.

VI. Dobrowolność podania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Laureata w zakresie zgody na publikację jego danych osobowych ma charakter dobrowolny. Laureat ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:a) prawo dostępu do treści danych;

b) prawo żądania sprostowania danych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych.

2. Jeżeli podstawią prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

a) prawo dostępu do treści danych;

b) prawo żądania sprostowania danych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

3. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO:

a) prawo dostępu do treści danych;

b) prawo do żądania sprostowania danych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie Pani/Pana zgody, dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę̨ można wycofać́ w każdej chwili, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: ……kontakt@doodlepals.pl…………………………….. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli stwierdzi Pani/Pan naruszenia ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 1. Administrator może korzystać́ ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów marketingowych oraz dostosowania oferty do potrzeb klienta.

2. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1


REGULAMIN SKLEPU DOODLE PALS

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Consensus Rafał Rafałowicz ,z siedzibą w DĄBRÓWKA (62-069) ul. KOMORNICKA 34 B, za pośrednictwem sklepu internetowego: www.doodlepals.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)

§ 1
Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  a) firmę kurierską;
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11. Sprzedawca Consensus Rafał Rafałowicz 62-069, ul. Komornicka 34b, NIP: 767 144 29 06 REGON 301705064; e-mail: kontakt@doodlepals.pl , będącym jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą w domenie doodlepals.pl
 13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2
Postanowienia ogólne i dokonywanie zamówień

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


§ 3
Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


§4

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DODAJ DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5
Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:                                     a) przelew bankowy - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

b) karta debetowa lub kredytowa

 1. Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu BlueMedia o dokonaniu płatności przez Klienta). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

http://doodlepals.pl/strona/platnosci

c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

§ 6
Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski na terenie UE.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7
Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§ 8
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: www.doodlepals.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku wystąpienia
  konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 9

Inne usługi

 1. Newsletter.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

  1. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
  3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

  § 10
  Ochrona danych osobowych

  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

  § 11
  Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

  1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  1. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
  1. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

  § 12
  Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
  1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   Sprzedawca informuje, że pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2020r.

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów